x

Ászf

Ászf

Általános szerződési feltételek Általános Szerződési Feltételek 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Miháczi és Társa Kft. és a Miháczi és Társa Kft. által a Mihaczi.hu honlapján keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. 
A Miháczi és Társa Kft. által üzemeltetett Mihaczi.hu célja, hogy a Mihaczi.hu oldalon elérhetővé tett termékeket a Miháczi és Társa Kft. üzletszerűen értékesítse. 
Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Miháczi és Társa Kft. és a Megrendelő (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Mihaczi.hu oldalon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Miháczi és Társa Kft. vagy közreműködője által történik. Amennyiben a Megrendelő az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Amennyiben a Megrendelő a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást a Miháczi és Társa Kft. a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Fogyasztóvédelmi tájékoztatás és Elállási nyilatkozatminta útján adja meg. 
A Mihaczi.hu szolgáltatásait a Miháczi és Társa Kft. valamennyi Megrendelője jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

1. Cégadatok 
Név:
Székhely:
Adószám: Cégjegyzékszám:
A bejegyző bíróság neve: Telefonos elérhetőség: Elektronikus elérhetőség: Bankszámlaszám: Tárhelyszolgáltató neve Tárhelyszolgáltató címe 
Miháczi és Társa Kft.
9797 Nárai, Pet
őfi Sándor u. 100. 23782592-2-18
18 09 110860
Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága +36-30/896-0132
info [kukac] mihaczi.hu 10700127-67976872-51100005

UNIQUE IMG BT.
9700 Szombathely, Kós Károly utca 18.

A szervergépek fizikai helye: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
A szerverek 24 órás személyi őrzéssel védettek, a tárolt adatokhoz harmadik fél nem férhet hozzá.

2. Általános tudnivalók
2.1. A Miháczi és Társa Kft. által nyújtott termékek megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- 
ben meghatározott módon. 
2.2. A Megrendelő az adott termék vásárlására vonatkozó szándékát - a termék jellegétől függően, az adatlap valamennyi kötelezően kiválasztandó adatának kitöltését követően - a termék kosárba helyezésével, majd a rendeléshez és szállításhoz szükséges adatok beírását és ellenőrzését követően, a “Megrendelés” gombra kattintással küldi meg a Miháczi és Társa Kft. részére. Amennyiben a Megrendelő egyedi, a saját igényeinek megfelelően készülő terméket választ, úgy megrendelése csak ajánlatkérésnek minősül, melyet a Miháczi és Társa Kft. ajánlatának kiküldése, majd az ajánlat Megrendelő általi elfogadása követ (a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre a Felek között). A Felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.
 
3. A Miháczi és Társa Kft. kötelezettségei 
3.1. A Miháczi és Társa Kft. kötelezettsége személyes átvétel esetén jelen ÁSZF-nek megfelelően, az árut szolgáltatni, az áru tulajdonjogát átruházni és - szükség szerint - az árura vonatkozó minden okmányt átadni. A teljesítés helye – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek – a Miháczi és Társa Kft. székhelye. 
3.2. A megrendelés során a „Szállítási cím” megadása esetén a Miháczi és Társa Kft. köteles az árut a Megrendelőhöz továbbítani, illetve annak továbbításáról gondoskodni a megrendelés során az Megrendelő által a „Szállítási mód” alatt megjelölt módon. A fuvarozás – Mihaczi.hu oldalon feltüntetett díját – a Megrendelő viseli. Az áru jelen pontban meghatározott módon történő átvétele esetén a Megrendelő a megrendelés során az alábbi fizetési módok közül választhat: utánvét (csak 40kg alatti csomag esetén), banki előre utalás, bankkártyás fizetés. 
3.3. A Miháczi és Társa Kft. köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon szolgáltatni. 
3.4. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés során olyan egyedi terméket szeretne vásárolni, amelyet utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, úgy a szerződés tárgyát a Miháczi és Társa Kft. a Megrendelő által megadott és Miháczi és Társa Kft. által elfogadottak alapján köteles szolgáltatni. Az Megrendelő tudomásul veszi, hogy az így előállított terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül, emiatt nem gyakorolhatja az elállási jogát. 

4. A Megrendelő kötelezettségei
4.1. A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles határidőre megfizetni a választott fizetési mód szerinti vételárat és átvenni az árut. 
4.2. Vételár megfizetése. A Megrendelő ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Megrendelőnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Miháczi és Társa Kft. jelen ÁSZF-nek megfelelően az Megrendelő rendelkezésére bocsátja az árut. A Miháczi és Társa Kft. a fizetést az áru, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti. 
4.3. A Megrendelő kérésére az általa megrendelt, beérkezett árut, teljes vételárának megtérítését követően a Miháczi és Társa Kft. saját raktárában, biztonságos körülmények között tárolja, és a Megrendelő által kért időpontban gondoskodik annak kiszállításáról. Maximum 30 napig van lehetőség az áru díjmentes tárolására, ezt követően tárolási díjat számítunk fel, melynek összege raklaponként 390.-Ft+ÁFA/nap.

5. Regisztráció 
5.1. A Főoldalon található "Regisztráció" elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Megrendelőnek ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: Adatkezelési tájékoztató), a számlázási adatokat és a szállítási adatokat (amennyiben eltérnek a szállítási adatoktól). A Megrendelő a Mihaczi.hu oldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Mihaczi.hu oldalon közzétett) ÁSZF, valamint a Mihaczi.hu oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja. 
5.2. A Miháczi és Társa Kft.-t a Megrendelő által tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 
következményekért (hibáért vagy károkért, például szállítási késedelem) semminemű felelősség nem terheli. Miháczi és Társa Kft. minden esetben jogosult az adott Megrendelő cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult az Megrendelő képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Miháczi és Társa Kft. jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni. A Miháczi és Társa Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Miháczi és Társa Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A Miháczi és Társa Kft. minden regisztrációt egy önálló Megrendelőként kezel. A Miháczi és Társa Kft.-t a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
5.3. A Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Miháczi és Társa Kft.-nek küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Miháczi és Társa Kft. köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Miháczi és Társa Kft. – kétség esetén – jogosult az adott Megrendelő cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult a Megrendelő képviseletére. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Megrendelő újból regisztrálhat. Amennyiben a Megrendelő korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Miháczi és Társa Kft. megőrzi. 
5.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Miháczi és Társa Kft.-t. 
5.5. Az Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – a Megrendelő külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Miháczi és Társa Kft. felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség a Megrendelőjét terheli. 

6. Megrendelés 
6.1. A Mihaczi.hu oldalon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat, a jótállási jegyben foglalt feltételeket a Megrendelő magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezen dokumentumokat a Mihaczi.hu oldalon lehet részletesen megismerni / letölteni. 
6.2. A  Mihaczi.hu oldalon megjelenített termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) forintban van feltüntetve. 
6.3. A Megrendelő a kiválasztott terméket a "Kosárba" gombra történő kattintással teheti a Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista). A Kosár tartalmát megtekintheti, annak tartalmát (vagy tartalmának egyes elemeit) akár törölheti is az adott termék mellett található törlés ikonra kattintással. Ezt követően a Megrendelő megadja a számlázási és szállítási adatait, majd a szállítás és a fizetés módját. Az Megrendelő a megrendelés feladása előtt – egy összegző oldalon – ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját. 
6.4. A megrendelés feladására a "Megrendel" gombra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása a Megrendelő számára ajánlati kötöttséget, a visszaigazoló e-mail megérkezésével pedig fizetési kötelezettséget jelent a fizetési módoknál meghatározottak szerint. 
6.5. Amennyiben egyedi termékre érkezik megrendelés, úgy a megrendelés elküldésével csak ajánlatkérés történik, amelyet követően a Miháczi és Társa Kft. ajánlatot küld, amelyet az Megrendelő elfogad (a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre). 
6.6. A Mihaczi.hu-ról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Miháczi és Társa Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Mihaczi.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Miháczi és Társa Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Mihaczi.hu felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Miháczi és Társa Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. 
6.7. A megrendelést a Miháczi és Társa Kft. csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Miháczi és Társa Kft.-től. A Miháczi és Társa Kft.-t az Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
6.8. A Megrendelő a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
6.9. A Miháczi és Társa Kft. a Mihaczi.hu oldalon feltünteti a termékek elnevezését, leírását és a termékről készült fotókat. A fotók bizonyos esetekben csak illusztrációk vagy a valóságtól eltérőek lehetnek. A mihaczi.hu oldalon szereplő leírások valamint műszaki paraméterek tartalmazhatnak hibákat, esetleges elgépeléseket. A Miháczi és Társa Kft. nem vállal felelősséget a Mihaczi.hu oldalon szereplő elgépelésekért. A Megrendelő ezt tudomásul veszi és amennyiben bizonytalan egy termék - különös tekintettel a Megrendelő számára a használhatóságot, beépítést befolyásoló - paramétereivel kapcsolatban, úgy felveheti a kapcsolatot a Miháczi és Társa Kft.-vel a megadott elérhetőségek egyikén. A Miháczi és Társa Kft. ezt követően, ha szükséges, bekéri a gyártótól a kérdéses műszaki paramétereket, majd az így beszerzett információkat eljuttatja a Megrendelő részére. 

7. Adatbeviteli hibák javítása 
A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Miháczi és Társa Kft. részére való elküldéséig a Mihaczi.hu oldalon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a "vissza" gomb megnyomásával). 

8. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás. 
8.1. Az Megrendelő által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Miháczi és Társa Kft. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait és a rendelési azonosítót. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag a Megrendelő tájékoztatására szolgál azzal kapcsolatban, hogy a megrendelése a Miháczi és Társa Kft.-hez megérkezett. 
8.2. Ha a Megrendelő a rendelését már elküldte a Miháczi és Társa Kft. részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Miháczi és Társa Kft. felé. Ebben az esetben a Miháczi és Társa Kft. a megrendelést ennek megfelelően módosítja. 

9. Szállítási feltételek 
9.1. A Mihaczi.hu oldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Miháczi és Társa Kft. a Megrendelőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő - a Megrendelő által, a megrendelés során megadott - szállítási címre szállítja ki, fuvarozó cég 
igénybevételével vagy kivételes esetekben saját fuvareszközzel. 
9.2 A csomagok kiszállítását a futárcég a szállítási címre, családi háznál a telekhatárig (kapuig), társasháznál a lépcsőház bejáratáig teljesíti. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Miháczi és Társa Kft.-nek nem áll módjában vállalni, kivéve, ha erre vonatkozóan a felek külön írásban megállapodnak. 
9.4. Az Megrendelő köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Miháczi és Társa Kft.-nek nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Megrendelő bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Megrendelő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség. 
9.5. A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik. 
9.6. További információt a szállítási módokról és a szállítási költségekről a Szállítás menüpont alatt talál. 

10. Fizetési feltételek 
10.1. A Megrendelő a megrendelésének ellenértékét banki előre utalással, bankkártyás fizetéssel, utánvéttel vagy készpénzes fizetéssel egyenlítheti ki. Az egyes - szállítási és átvételi módoktól függő - fizetési módokra részletes információkat a Fizetés menüpont tartalmazza. 
10.2. A Miháczi és Társa Kft. a megrendelést automatikusan feldolgozza és a kiválasztott fizetési módtól függően e-mailben számlát küld meg a Megrendelő által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - a Megrendelő által megfizetett összeg jóváírását követően szolgáltatja az árut Megrendelő részére. 
10.3. A Miháczi és Társa Kft. a Megrendelő részére a Megrendelő által megfizetett összeg jóváírását követően – a Megrendelő által választott fizetési módtól függően – elektronikus úton megküldött számlát állít ki a Megrendelő által megadott e-mail címre (vagy a Megrendelő kifejezett kérésére postai úton a Megrendelő által megadott címre). Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy számára a Miháczi és Társa Kft. elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Miháczi és Társa Kft.-hez intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha a Megrendelő elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Miháczi és Társa Kft. erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Megrendelő köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani. 
10.4. Amennyiben egy Megrendelőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Miháczi és Társa Kft. szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Megrendelő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Megrendelő viseli. 

11. Felelősség 
11.1. A véletlenül közzétett, a Megrendelő Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Miháczi és Társa Kft. az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Miháczi és Társa Kft. úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek. 
11.2. A Miháczi és Társa Kft. kizár minden felelősséget a Megrendelő által megvalósított esetleges jogsértésekért. 
11.3. A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt a Megrendelő elfogadja, hogy a Mihaczi.hu használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Mihaczi.hu használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőjét terheli a felelősség. 
11.4. Amennyiben a Megrendelő a Mihaczi.hu oldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Miháczi és Társa Kft.-nek. Amennyiben a Miháczi és Társa Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 
11.5. A Miháczi és Társa Kft.-t a termékek hibátlanságáért a fogyasztóvédelmi tájékoztató szerint terheli szavatosság és jótállás. 

12. Szellemi tulajdon védelme 
12.1. A Mihaczi.hu és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Miháczi és Társa Kft. a szerzői jogi jogosultja a Mihaczi.hu oldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak. 
12.2. A Mihaczi.hu és a Webáruház tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Miháczi és Társa Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 
12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Mihaczi.hu használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Mihaczi.hu felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására. 

13. Fogyasztóvédelmi tájékoztató 
Amennyiben Ön a Miháczi és Társa Kft.-vel mint fogyasztó kötött szerződést, akkor az Elállási / felmondási jog menüpontra kattintva tájékozódhat az Önre vonatkozó jogokról és kötelezettségekről. A fenti menüponton elérhető fogyasztóvédelmi tájékoztató, tartalmazza a Miháczi és Társa Kft.-vel történő távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó lényeges feltételeket és információkat, valamint a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást. A fogyasztóvédelmi tájékoztatásból részletesen tájékozódhat az alábbi témakörökkel kapcsolatban. 
Szerződéskötést megelőző általános tájékoztatás Elállási / felmondási jog
Kellékszavatosság
Termékszavatosság 
Jótállás 

14. Egyéb rendelkezések 
14.1. A Miháczi és Társa Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Miháczi és Társa Kft. a módosításokról az Megrendelőjüket a Mihaczi.hu felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Mihaczi.hu használatának feltétele, hogy a Megrendelő a Mihaczi.hu oldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Megrendelő a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra. 
14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók. 

Hatálybalépés dátuma: 2020.09.01.
Jelen ÁSZF PDF formátumban történ
ő letöltéséhez kattintson ide Miháczi és Társa Kft. 

Elérhetőségeink

SZOMBATHELY

Nyugat-magyarországi bemutatóterem

9797 Nárai, Petőfi u. 100

Épített kandallókkal, kandallóépítéssel kapcsolatos információ
+36 30 927-8563 (H-P :  08:00 - 16:00)

Kandallókályhákkal, elektromos kandallókkal kapcsolatos információ
+36 30 896-0132 (H-P :  07:00 - 15:00)

info@mihaczi.hu

- Termékértékesítés és kiszállítás az egész Magyarország területére.
- Kivitelezési szolgáltatásunk, az alábbi területekre terjed ki:
Vas Megye, Zala Megye, Győr-Moson-Sopron Megye, Veszprém Megye valamint a Balaton térségében.

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől - Péntekig
A bemutatóterem látogatásához időpontegyeztetés szükséges (+36 30 927-8563).